Spotpriser på el

Spotpriset är marknadspriset på el på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Vi har sammanställt aktuella spotpriser för 2024 i Sveriges fyra elområden samt historiska spotpriser för 2019 – 2023.

Spotpriset på Nord Pool

Din elhandelsleverantör köper in din el på den Nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool bestäms marknadspriset, det så kallade spotpriset, baserat på utbud och efterfrågan. 

Spotpriset varierar inte enbart mellan de Nordiska länder utan även mellan olika elområden. Sverige är uppdelat i de fyra elområdena SE1, SE2, SE3 och SE4. Spotpriset kan därmed skilja sig mellan dessa elområden på grund av överföringskapaciteten i elnäten och med bakgrunden att en stor andel av Sveriges elproduktion (cirka 40 %) produceras med vattenkraftverk som är placerade i Norrland (SE1 och SE2).

Spotpriser 2024

Tabell nedan visar spotpriser på el i månadsvärden, vilket innebär ett genomsnitt för alla timme-priser under en månad.

Tabellen redovisar spotpriser i enheten öre per kWh. Tänk även på att priserna är exklusive moms.

[table id=11 /]

Spotpriser 2023

2023 inleddes med höga spotpriser på el i Södra Sverige, det vill säga elområde SE3 (Stockholm) och elområde SE4 (Malmö). Under sommaren och hösten sjönk priserna kraftigt, framför allt på grund av ovanligt mycket nederbörd.

[table id=9 /]

Spotpriser 2022

2022 kännetecknades av historiskt höga spotpriser på el. Under 2022 var det fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges elområden.

[table id=4 /]

Spotpriser 2021

Under 2021 var det historiskt höga spotpriser i både Norden och Europa. En viktig bakomliggande faktor var de historiskt höga råvarupriserna på kol, olja och framför allt gas.

Södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) har haft betydligt högre priser jämfört mot Norrland (SE1 och SE2) under 2021. Exempelvis var spotpriset under november 112,6 öre/kWh i SE4 jämfört mot 43,9 öre/kWh i SE1.

[table id=2 /]

Historiska spotpriser

Under 2020 var det historiskt låga spotpriser på el. Året kännetecknades av allt större prisskillnader mellan Norra och Södra Sverige.

2019 var ett mer normalt år historiskt sett med spotpriser omkring cirka 40 öre/kWh i Sveriges fyra elområden. 2019 var även det senaste året då det var små prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Exempelvis var spotpriset endast 2 öre/kWh högre i SE4 jämfört mot SE1 och SE2. 

Spotpriser 2020

[table id=1 /]

Spotpriser 2019

[table id=3 /]

Faktorer som påverkar spotpriset på el

I Sverige är det vädret som har störst påverkan på spotpriset. En anledning är att cirka 40 % av Sveriges totala elproduktion sker med vattenkraft. Längre perioder med lite nederbörd leder till tomma vattenmagasin och lågt utbud. På samma sätt bidrar mycket nederbörd under en längre tid med fyllda vattenmagasin och ett stort utbud. Allt fler vindkraftverk byggs i Sverige vilket medför att rådande vindstyrka får en allt mer betydande påverkan på utbudet av el. I dagsläget står vindkraften för cirka 15 – 20 % av den total elproduktionen. Både vindstyrka och nederbörd har därmed en stark påverkan på utbudet av el i Sverige.

Förutom utbudet på el påverkar vädret även efterfrågan på el. En stor andel av Sveriges bostads- och servicesektor värms med el, antingen genom direktverkande el eller med värmepumpar. En lägre utomhustemperatur bidrar därmed till en större efterfrågan på el.

Förutom vädret har följande faktorer en påverkan på spotpriset:

 • Efterfrågan från industrin som står för cirka 40 % av den totala elanvändningen i Sverige.
 • Priset på kol, gas och olja.
 • Priset på utsläppsrätter.
 • Politiska beslut.
 • Kärnkraftens drift. Kärnkraften står för cirka 40 % av Sveriges elproduktion. Eventuell nedtid vid underhåll påverkar därmed spotpriset.
 • Spotpriser i övriga Nordiska länder och Norra Europa eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med närliggande länder.

 

Framtida spotpriser

Terminspriser på el, det vill säga kostnaden att prissäkra el framåt i tiden, kan användas för att få en prognos av elpriset. Tänk dock på att terminspriserna endast ger en indikation över framtida priser baserat på dagens marknadsläge.

Graf nedan visar systemprisets utveckling fram till och med söndag den 27 augusti 2023 samt terminspriser för cirka 1,5 år framåt i tiden. Observer att enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan avrundas till öre/kWh.

Observera att terminspriserna avser systempriset, vilket är det genomsnittliga spotpriset för hela Norden.

Systempris V.34 2023

Spotpriset idag

Om du är intresserad av att se dagens spotpriser på el rekommenderar vi att du besöker Elpriser24.se genom nedanstående länk.

Vanliga frågor

Var kan jag se dagens spotpriser på el?

Det är möjligt att se dagens spotpriser på elbörsen Nord Pools hemsida. Du kan även se elpriset idag hos Elpriser24.se.

Vad var spotpriset på el under 2021?

Spotpriset på el under 2021 var i genomsnitt följande i Sveriges fyra elområden:

 • SE1: 43,2 öre/kWh.
 • SE2: 43,3 öre/kWh.
 • SE3: 67,0 öre/kWh.
 • SE4: 81,7 öre/kWh.

Är spotpriset lägre på natten?

Ja, spotpriset är i regel betydligt lägre under natten jämfört mot på dagen. Anledningen är att spotpriset sätts baserat på utbud och efterfrågan.

Elkonsumenter som vill ta del av de låga spotpriserna nattetid, exempelvis för att ladda elbilen, kan teckna ett rörligt elavtal med tim-mätning. Då är det möjligt att anpassa sin elanvändning under dygnet baserat på aktuella spotpriser.

Varför är det ofta högre spotpriser i SE3 och SE4?

Bakgrunden är att en stor andel av den Svenska elproduktionen sker med vattenkraft som är placerad i Norrland. Även många av Sveriges större vindkraftparker är placerade i Sveriges norra delar. Eftersom Norrland har en relativt låg efterfrågan på el måste en stor andel av elen transporteras söderut till SE3 och SE4, där en begränsande faktor är överföringskapaciteten i elnätet.

Vad var spotpriser på el under 2019?

Spotpriset på el under 2019 var i genomsnitt följande i Sveriges fyra elområden:

 • SE1: 40,1 öre/kWh.
 • SE2: 40,1 öre/kWh.
 • SE3: 40,6 öre/kWh.
 • SE4: 42,1 öre/kWh.

Vad var spotpriset på el under 2020?

Spotpriset på el under 2020 var i genomsnitt följande i Sveriges fyra elområden:

 • SE1: 15 öre/kWh.
 • SE2: 15 öre/kWh.
 • SE3: 22,1 öre/kWh.
 • SE4: 26,9 öre/kWh.