Prognos av elpriset

Genom att analysera terminspriser på el är det möjligt att få en prognos över framtida elpriser. Vi har sammanställt aktuella terminspriser för 2022, 2023 och 2024.

Terminspriser

El handlas på den Nordiska elbörsen Nord Pool där spotpriset bestäms baserat på utbud och efterfrågan. Det är även möjligt att köpa prissäkringar, så kallade terminer, för att prissäkra en andel av den framtida volymen. Denna handel sker på marknadsplatsen Nasdaq OMX Commodities. 

Genom att analysera kostnaden att prissäkra el framåt i tiden är det möjligt att få en indikation över marknadens förväntningar på framtiden.

Den främsta handeln av prissäkringar är kopplat till det så kallade systempriset, vilket avser ett genomsnittligt elpris i Norden. Det är däremot även möjligt att prissäkra sig mot variationen mellan olika elområden.

Prognos av systempriset

Diagram nedan visar systemprisets utveckling under perioden 2021-11-29 – 2022-06-26. Upplösningen är dygnsvärden och enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan översättas till öre/kWh. 

Diagrammet visar även dagens kostnad att prissäkra el cirka ett och ett halvt år framåt i tiden. Denna kostnad återspeglas av den gråa linjen i diagrammet.

Spotpris i Norden V.25 2022

Källa: Energimarknadsinspektionen: Läget på elmarknaden

Elpris prognos 2022

Terminspriser för Q3 och Q4 redovisas nedan. Terminspriserna ger indikationen att det genomsnittliga elpriset i Norden kommer vara cirka 99 öre/kWh under juli – september respektive 125 öre/kWh under oktober – december.

2023 Q3: 131 öre/kWh.

2024 Q4: 173 öre/kWh.

Terminspriserna uppdaterades 2022-06-22 och är avrundade till hela ören.

Om dagens kostnad att prissäkra sig mot elområden kombineras med kostnaden att prissäkra systempriset, blir resultatet följande:

Prognos 2022 i SE1 (Luleå)

Q3: 43 öre/kWh.

Q4: 60 öre/kWh.

Prognos 2022 i SE2 (Umeå)

Q3: 43 öre/kWh.

Q4: 60 öre/kWh.

Prognos 2022 i SE3 (Stockholm)

Q3: 131 öre/kWh.

Q4: 169 öre/kWh.

Prognos 2022 i SE4 (Malmö)

Q3: 200 öre/kWh.

Q4: 238 öre/kWh.

Elpris prognos 2023

Prissäkring avser TerminsprisEnhet
Systempris110öre/kWh
SE1 (Luleå):46öre/kWh
SE2 (Umeå)46öre/kWh
SE3 (Stockholm)110öre/kWh
SE4 (Malmö)195öre/kWh

Priserna uppdaterades 2022-06-22.

Elpris prognos 2024

Prissäkring avser TerminsprisEnhet
Systempris69öre/kWh
SE1 (Luleå):39öre/kWh
SE2 (Umeå)39öre/kWh
SE3 (Stockholm)69öre/kWh
SE4 (Malmö)154öre/kWh

Priserna uppdaterades 2022-06-22.

Dagens marknadsläge – juni 2022

Under det senaste halvåret har terminspriserna varit ovanligt volatila på grund av framför allt de höga råvarupriserna på kol, olja och gas i Europa. Det är därmed viktigt att komma ihåg att terminspriserna endast visar vad det kostar att prissäkra sig i dagsläget och att priserna snabbt kan ändras.

Troligtvis blir elpriset något lägre än prognosen, med tanke på att det historiskt sett inte har lönat sig att prissäkra sig mot både systempris och elområde, åtminstone inte sett över en längre tid.

Nackdelarna med att prissäkra el

Historiskt sett har det inte lönat sig att prissäkra sig mot framtida elpriser, åtminstone inte sett över en längre tidsperiod på flera år. Trots det är det vanligt att större förbrukare av el prissäkringar en andel av sin volym. Anledningen är att man vill få ett mer förutsägbart elpris som kan användas i en budget.

Elkonsumenter som prioriterar chansen till lägsta möjliga elpris över tid bör därmed undvika att binda elpriset och istället teckna ett elavtal med rörligt elpris som följer det dagliga spotpriset på elbörsen Nord Pool.

Tips: Elavtal med rörligt elpris hos Greenely

Om du är en privatkonsument och är intresserad av ett elavtal med rörligt elpris rekommenderas elbolaget Greenely. Alla kunder får tillgång till Greenelys App som gör det enkelt att både följa aktuella spotpriser på Nord Pool och den egna elförbrukningen. Appen erbjuder även möjligheten att ladda elbilar smartare baserat på aktuella spotpriser.

Greenely erbjuder ett lågt påslag på inköpspriset (cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms). Detta påslag inkluderar Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval samt kostnaden för elcertifikat.

Vanliga frågor

Vad påverkar terminspriserna på el?

Det är en mängd faktorer som påverkar terminspriserna på el. I Sverige är mängden nederbörd en viktig faktor, eftersom mängden nederbörd påverkar hur fyllnadsgraden i vattenkraftverkens vattenmagasin. Cirka 40 % av Sveriges elproduktion sker med vattenkraft. Under Q4 2021 – Q2 2022 har terminspriserna varit ovanligt volatila, vilket framför allt beror på ovanligt höga råvarupriser på olja och gas.

Hur kan man få en prognos av framtida elpriser?

Ett vanligt sätt är att analysera terminspriserna på el. Dessa priser visar vad det kostar att prissäkra elen till ett fast pris och ger därmed en indikation över framtida elpriser. Det är vanligt att prissäkringen sker mot det så kallade systempriset, vilket är det genomsnittliga priset i Norden.

Vad är prognosen för elpriset 2023?

Baserat på dagens kostnad att prissäkra systempris och elområde är prognosen följande.

  • SE1 & SE2 (Luleå & Umeå): 0,37 kr/kWh.
  • SE3 (Stockholm): 0,77 kr/kWh.
  • SE4 (Malmö): 1,54 kr/kWh.

Priserna uppdaterades 2022-05-25.